OULUNKYLÄN KUNTOUTUSKESKUS SR – KUNTOUTUKSEN ROHKEAA UUDISTAMISTA

Kirjoittajat: Katja Ilvonen, toimitusjohtaja, terveystieteiden maisteri; Anna-Marja Myllynen, ylilääkäri, geriatrian ja yleislääketieteen erikoislääkäri; Mia Pietilä, kuntoutuspäällikkö, fysioterapeutti YAMK, Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

Oulunkylän kuntoutuskeskus Helsingissä kehittää kuntoutuspalveluja aktiivisesti. Väestön ikääntyminen ja toimintakyvyn ylläpysyminen sekä vakavista vammoista kuntoutuminen edellyttää uusia toimintatapoja.

Ikäihmisten vaikuttava kuntoutus edellyttää geriatrista osaamista

Vaikuttava hoito ja tehokas kuntoutus on tärkeää erityisesti silloin, kun toimintakyky tilapäisesti laskee sairauden tai vamman vuoksi. On näyttöä siitä, että ikäihmisten akuutin kuntoutuksen onnistumisessa keskeistä on vahva geriatrisen kuntoutuksen osaaminen ja moniammatillisen tiimin kokonaisvaltainen toiminta. Usein jo paljon ennen vammaa tai akuuttia hoitoa vaativaa sairastumista henkilön terveys ja toimintakyky on heikentynyt, ja vammaa ovat edeltäneet toistuvat päivystyskäynnit ja sairaalajaksot. Usein vasta kuntoutuksen alussa ensimmäistä kertaa perehdytään perusteellisesti henkilön kokonaistilanteeseen, eikä varsinainen vamma välttämättä ole kuntoutuksen eniten aikaa tai osaamista vaativa asia. Geriatriseen kuntoutukseen perehtynyt tiimi arvioi, suunnittelee ja toteuttaa kokonaisvaltaisen hoidon, johon kuntoutukseen tulon syyn lisäksi kuuluu mm. perussairauksien ja geriatrisen oireyhtyminen tunnistaminen ja hyvä hoito, lääkityksen kokonaisarviointi, ravitsemustilan korjaaminen ja yksilöllisten apuvälineiden järjestäminen. Kuntoutuksella palautetaan lihasvoimaa, tasapainoa ja liikkumiskykyä. Muistisairaudet edellyttävät erityishuomiota. Mielialaa ja motivaatiota edistävät asiat ovat kaikille tärkeitä, ja myös omaiset huomioidaan osana kokonaisuutta. Turvallista kotiutumista edistetään kotiutujien vertaistukiryhmässä sekä tarvittaessa kotikäynneillä ennen kotiutumista. Vakava vamma ja äkillisesti leikkaukseen joutuminen on iäkkäälle koko elämän mullistava tilanne. Hoitoketjussa on monta pirstaleista palasta alkaen ambulanssista ensiavun ja leikkausosaston kautta kuntoutukseen ja sieltä ehkä vasta viikkojen päästä takaisin kotiin. Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa kuntoutuvien kotiutusprosentti ja kuntoutustulokset ovat kuitenkin intensiivisten kuntoutusjaksojen jälkeen erittäin hyviä.

Ennaltaehkäisevällä ja toimintakykyä edistävällä kuntoutuksella elämää vuosiin ja säästöä yhteiskunnalle

Ennaltaehkäisevällä, toimintakykyä edistävällä kuntoutuksella voidaan estää akuutti toimintakyvyn heikentyminen ja vakavat vammat. Itsenäinen elämä kotona edellyttää riittävää liikkumis- ja toimintakykyä. Tutkimukset osoittavat, että säännöllinen liikkuminen ja lihasvoimaharjoittelu vaikuttavat positiivisesti toimintakykyyn ja sosiaaliseen osallisuuteen. Ikääntymisen tuomiin muutoksiin pitää varautua jo työikäisenä. Sairauksien ennaltaehkäisy ja terveyden edistäminen edellyttävät asiantuntemusta ja myös uudenlaista aktiivista asennetta vanhenemiseen. Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa on kehitetty kotona asumista tukevia kuntoutuspalveluja yhteistyössä käyttäjien kanssa – kotona asuville senioreille tarjotaan sekä yksilö- että ryhmämuotoista kuntoutusta. Osa palveluista on aivan uusia konsepteja, kuten esimerkiksi WELMED-toimintakykylaboratoriossa tehtävä KunnonStartti-toimintakyvyn arviointi ja KunnonTreenaajat eli ohjattu kuntosaliryhmä senioreille suunnitelluilla älykuntosalilaitteilla – nämä alkavat olla jo vakiintunutta toimintaa, ja ne ovat saaneet erinomaisen vastaanoton senioreilta. Uusimpana kehittämiskohteena on kuvallinen etäkuntoutus, jolloin kuntoutusta viedään kotiin mobiililaitteen välityksellä. Aktiivisten senioreiden määrä on kasvanut, ja tulokset ovat olleet hyviä. Vertaistuki ja yhdessäolo ovat tuoneet lisää mielihyvää kuntoutumiseen.

Kehittämistä, laatua ja yhteiskunnallista yrittämistä

Hyvä kuntoutustulos syntyy vaikuttavasta monialaisesta kuntoutuksesta, mitattavasta laadusta sekä hyvästä asiakaskokemuksesta. Asiakaspalautteiden pohjalta kehitetään sisältöä, jossa korostuvat yksilöllisyys, arvokkuus, turvallisuus ja hyvä elämänlaatu. Kuntoutujat tavoitteineen ovat kehittämisen keskiössä. Oulunkylän kuntoutuskeskuksen laatujärjestelmä tuo kehyksen ydintehtävän eli kuntoutuksen korkeatasoiseen toteutumiseen. Tutkimus- ja kehittämistyötä on tehty useita vuosia, josta esimerkkinä muistisairaiden kuntoutus, lonkkamurtumapotilaan kuntoutus, turvallinen kotiutuminen, ravitsemus ja lihasvoimaharjoittelun vaikutus tasapainoon ja toimintakykyyn, jonka tuloksena on kehitetty kaatumisten ehkäisy -konsepti. Ortopedis- traumatologisen kuntoutuksen erityisosaamista on kehitetty vuosia. Uusin kehittämisen painopiste on neurologinen kuntoutus. Syksyllä 2019 otetaan käyttöön uutta kuntoutusteknologiaa: Eteläisimmän Suomen ensimmäinen Lokomat-kävelyrobotti, Andago-painokevennysjärjestelmä kävelyn harjoittamiseen sekä Armeo Senso -laite yläraajaharjoitteluun. Teknologiaa hyödynnetään erityisesti AVH- ja selkäydinvammapotilaiden kuntoutuksessa sekä etenevien neurologisten sairauksien / liikehäiriösairauksien kuten Parkinsonin tautia sairastavien kuntoutuksessa.

Yhteiskunnallinen yritys -tunnuksen omaava Oulunkylän kuntoutuskeskus sr maksaa veronsa Suomeen ja kohdentaa voittonsa 100 %:sti henkilöstöön, terveys- ja hyvinvointiteknologiaan sekä kuntoutuksen kehittämishankkeisiin. Oulunkylän kuntoutuskeskuksen tärkein voimavara on sitoutunut, hyvinvoiva ja ammattitaitoinen henkilökunta. Tulospalkkiota maksetaan koko henkilöstölle tuloksesta, kun laatujärjestelmän kriteerit täyttyvät. Henkilökunta osallistuu päätöksentekoon ja liiketoiminnan kehittämiseen yhteiskunnallisen yrityksen ja vetovoimaisen työpaikan tunnusten mukaisesti. Vaikuttavuuden ohella sisäinen kustannustehokkuus on tärkeää myös yhteiskunnalliselle yritykselle. Vastuullisuus ja liiketoiminnan arvopohjaisuus sekä voiton käyttäminen hyvään tarkoitukseen saa saman palvelun poikimaan enemmän hyvää. Tilaajalle yhteiskuntavastuullinen palveluntuottaja on luotettava ja toiminnaltaan läpinäkyvä kumppani. Arvot ja yhteiskuntavastuu ovat toiminnan ydintä.

Tällä hetkellä suurennuslasin alla ovat erityisesti ikäihmisten hoivapalvelujen laatu sekä tilaaja-tuottaja -mallit. Toimintakyvystä ja kuntoutuksesta on puhuttu kauan, mutta toimintakäytännöt ovat muuttuneet hitaasti. Väestön ikääntymisen tuomasta haasteesta ei selvitä ilman asiantuntevaa, tehokasta kehittämistä. On syytä arvioida, mikä on kokonaistaloudellisesti edullisin malli ikääntyvän väestön palveluissa – siirretäänkö lopultakin kehittämisen kulmaa ennaltaehkäisevän ja iäkkään henkilön toimintakykyä edistävän toiminnan suuntaan?

Oulunkylän kuntoutussairaala on nyt Oulunkylän kuntoutuskeskus sr

  • Kuntoutuskeskuksen suurin kuntoutujaryhmä ovat vaativaa monialaista kuntoutusta sairauden, vamman tai leikkauksen jälkeen tarvitsevat henkilöt, yli 1 000 kuntoutusjaksoa /henkilöä vuodessa (kuntoutusjaksoja on yhteensä reilut 1 500 vuodessa)
  • Lisäksi tuotetaan monipuolisia toimintakykyä edistäviä ja ennaltaehkäiseviä kuntoutuspalveluja
  • Kuntoutuskeskus on erikoistunut vaativaan geriatriseen kuntoutukseen ja palveluja tarjotaan yhä enemmän työikäisille
  • Kuntoutuskeskuksen alkuperäinen tehtävä on sotiemme veteraanien hoito ja kuntoutus, jota toiminnasta on enää neljännes  
  • Kuntoutuspalveluja tuotetaan myös maanpuolustus- ja kriisinhallintatehtävissä vammautuneille ja palvelleille, asepalveluksessa vammautuneille sekä muissa yhteiskunnallisissa pelastus-, suojelu- ja turvallisuustehtävissä palvelleille ja vammautuneille henkilöille
  • Kuntoutuksesta vastaa monialainen hoito- ja kuntoutushenkilökunta, noin 150 työntekijää 
  • Oulunkylän kuntoutuskeskuksella on Yhteiskunnallinen Yritys –tunnus.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *