Selvitys sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen kuntoutuksen ja tuen tarpeesta Suomessa käynnistyy

Sotilaallinen kriisinhallinta on tärkeä osa Suomen puolustusvoimien tehtävää. Suomessa on yhteensä noin 45 000 – 50 000 sotilaalliseen kriisinhallintaan osallistunutta henkilöä, joista osa on osallistunut useampaan operaatioon – osallistuminen oli vahvimmil­laan vuosituhannen vaihteessa, jolloin Suomi osallistui noin 2000 sotilaalla kriisinhallin­tatoimiin mm. Balkanilla ja Lähi-idässä, ja helmi­kuussa 2021 osallistumistaso oli noin 360 sotilasta. Vaikka määrät ovat vähentyneet, operaatioihin tarvitaan ja niihin rekrytoidaan koko ajan uusia henkilöitä.

Nyt käynnistyvä selvitys perustuu käytännössä havaittuihin kehittämistarpeisiin, sillä on viitteitä siitä, että kriisinhallintatehtävissä palvelleiden kuntoutus ja tukimuodot eivät tällä hetkellä vastaa kohderyhmän tarpeisiin, kohderyhmälle soveltuvaa kuntoutusmuotoa ei aina ole tarjolla, eivätkä siten tämänhetkinen lainsäädäntö ja julkiset palvelut ole riittäviä. Rauhanturvaajien kuntoutuksen kehittämisen tarpeet on todettu myös puolustusministeriön kansallisessa sotilaallisen kriisinhallinnan veteraaniohjelmassa 2020 – 2023 sekä tuoreissa kriisinhallinnan parlamentaarisen komitean suosituksissa Suomen kriisinhallinnan kehittämiseksi, 2021.

Selvityksen tavoitteena on tuottaa tietoa sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kuntoutuksen ja tuen tarpeista, niiden määrittämisen tavoista, kokemuksista kuntoutuksen ja tuen riittävyydestä ja oikea-aikaisuudesta sekä kuntoutuksen järjestämiseen liittyvistä vastuista. Selvitys tuottaa tietoa, jota ei vielä ole saatavilla suomalaisista rauhanturvaajista. Tietoa ja selvityksen johtopäätöksiä hyödynnetään sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden kokonaisvaltaisen ja oikea-aikaisen kuntoutuksen ja tukimuotojen kehittämisessä sekä niiden järjestämisessä eri viranomaistahojen, järjestöjen ja terveydenhuollon toimijoiden yhteistyönä. Terveydenhuollon toimijoiden kuntoutuksen asiantuntijuus on tärkeää saada nykyistä paremmin hyödynnettyä kriisinhallintatehtävissä palvelleiden kuntoutuksen kehittämisessä. Myös lainsäädännön kehittämisen tarpeita voidaan arvioida johtopäätöksissä.

Selvitys toteutetaan Maanpuolustuksen kannatussäätiön Oulunkylän kuntoutuskeskus sr:lle myöntämällä apurahalla.  Hankkeen päätoteuttaja on Oulunkylän kuntoutuskeskus sr, joka vastaa hankkeen johtamisesta ja koordinoinnista. Osatoteuttaja ja yhteistyökumppani on Kuntoutussäätiö sr, joka vastaa selvityksen tutkimuksellisesta osuudesta, ja jonka kustannusten kattamiseen apuraha käytetään kokonaisuudessaan. Myönnetty apuraha mahdollistaa yhteiskunnallisesti merkittävälle kuntoutuksen alueelle ja eri järjestelmien ja vastuutahojen rajapinnoille asettuvan selvityksen. Selvitys toteutetaan moninäkökulmaisesti ja monimenetelmällisesti hyödyntäen kyselyä, haastatteluja ja työpajatyöskentelyä. Selvitys käynnistetään syyskuussa 2021, ja tulokset ja johtopäätökset valmistuvat touko-kesäkuussa 2022.

Oulunkylän kuntoutuskeskus sr on yhteistyössä Suomen Rauhanturvaajaliiton kanssa toteuttanut vuosina 2017 – 2019 pilottihankkeen (Kriisinhallintatehtävissä palvelleiden ryhmämuotoinen kuntoutus Oulunkylän kuntoutuskeskuksessa 2017 – 2019), jonka tuloksia hyödynnetään selvityksessä. Suomen Rauhanturvaajaliitolla on merkittävä rooli vaikeistakin operaatoista palaavien rauhanturvaajien tukemisessa yhteistyössä viranomaisten kanssa, ja heillä on keskeinen rooli vertaistuen järjestämisessä. Liitolla on myös merkittävä asiantuntijarooli nyt käynnistyvässä selvityksessä. Muita sidosryhmiä ovat muun muassa puolustusministeriö, puolustusvoimat sekä Valtiokonttori. Keskeisten sidosryhmien edustajat osallistuvat myös johtopäätösten tekemiseen.

Se, kuinka sotilaallisessa kriisinhallintatehtävässä palvelleiden tarpeenmukaiset palvelut ja tuki järjestetään operaatioiden jälkeen, vaikuttaa motivaatioon hakeutua kyseisiin tehtäviin. Tätä kautta vaikutukset ulottuvat lähitulevaisuuden sotilaalliseen kriisinhallintaan, johon Suomen valtio on sitoutunut ja jossa Suomella on perinteisesti ollut vahva osaaminen ja kansainvälisesti hyvä maine.

Asiasanat: sotilaallinen kriisinhallinta, rauhanturvaaja, kriisinhallintaveteraani, kuntoutus.

Lisätietoja ja yhteyshenkilö: Katja Ilvonen, toimitusjohtaja, Oulunkylän kuntoutuskeskus sr, katja.ilvonen@okks.fi

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *